Izmaiņas nodokļos 2024

Par nodokļiem un nodevām

Publiska reitingu sistēma

Iesniegumi termiņa pagarinājumiem

– 15 dienas = 5 DD

•spēku zaudē Latvijas-Krievijas nodokļu konvencija

PVN

PVN likme augļiem & dārzeņiem – 5% = 12%*

* Spēkā līdz 31.12.2024.

Reģistrācijas slieksnis – 40 000 = 50 000 EUR

Reprezentatīvi auto – 100% ierobežojuma termiņš

•uzturēšanas izmaksas 5 gadu laikā, skaitot no brīža, kad automašīna ir reģistrēta īpašumā vai turējumā

Zaudētie parādi (105.pants jaunā redakcijā)

•zaudētā parāda robežvērtība 430 = 1 000 EUR*;

* attiecas uz rēķiniem, kas izrakstīti pēc 01.01.24.

•min termiņš piegādes pārtraukšanai – 6 = 3 mēneši;

•PVN var koriģēt jebkurā (kārtējā) PVN deklarācijā

Informācijas apmaiņa par pārrobežu maksājumiem

PVN atbrīvojumi (52.pants)

141) biedrības vai nodibinājuma (NVO) noteikto dalības maksu par piedalīšanos sporta sacensībās, kas organizētas atbilstoši sporta jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām, ja NVO negūst papildu ienākumus no šo sporta sacensību organizēšanas. Ja no sporta sacensību organizēšanas tomēr tiek gūti papildu ienākumi, tie novirzāmi NVO mērķiem sporta jomā;

142) maksu par sporta nodarbību, ko sniedz NVO, kurš īsteno atbilstoši licencētu programmu sporta jomā, personām, kas nodarbojas ar sportu, ja sniegto pakalpojumu mērķis nav gūt papildu ienākumus šai NVO. Ja papildu ienākumi tiek gūti, tie novirzāmi šo pakalpojumu nodrošināšanai vai pilnveidošanai;

143) maksu par bērnu uzturēšanos bērnu nometnēs, kuras organizētas atbilstoši izglītības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām.

UIN

kredītiestādēm un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem avansa maksājumi 20% apmērā no pirmstaksācijas gadā gūtās peļņas (jauns 4.1 pants);

reprezentatīvi auto – UIN nav ekspluatācijas izdevumiem, ja auto reģistrēts valdījumā vai turējumā vairāk kā 5 gadus*.

* attieksies arī uz reprezentatīvajiem auto, kuri iegādāti līdz 31.12.2023.

izmaksas nerezidentiem –  UIN nav jāietur no maksājumiem ES/EEZ/konvenciju valstu privātiem pensiju fondiem par nekustamā īpašuma īri/nomu un vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem.

IIN

veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmijas – neapliek 426,86 Þ750 EUR;

IIN attālinātā darba kompensācijām – neapliek 30 Þ 40 EUR par pilnu slodzi mēnesī; pārējais regulējums nemainās, bet ielikts 8.pantā;

darba devēja segtā mācību maksa par studijām akreditētās ES/EEZ valstu augstskolāsIIN atbrīvojums, ja saistīts ar prasmju iegūšanu, kas nepieciešamas darba devējam

IIN atbrīvojums palīdzībai sociāliem mērķiem no arodbiedrības / SLO/ RO vai tās iestādes līdzekļiem – 1000 Þ 3000 EUR;

•Pan-Eiropas privāto pensiju plānos veiktās iemaksas – attaisnotie izdevumi, ko pielīdzina iemaksām privātajos pensiju fondos;

jauns IIN atbrīvojums – ienākumi no saņemtā atbalsta fiziskajām personām (ārpus tās saimnieciskās darbības), ja tiek realizēti ar VID vai Altum starpniecību

•IIN atbrīvojums NVA stipendijām un atlīdzībām – pagarināts līdz 2026.g.

Minimālā alga – 620 Þ 700 EUR,

ĢV būvniecībā – 780* Þ 930 EUR

* līdz 31.12.2024. 780 EUR – 9. profesiju grupā strādājošajiem

IIN pārejas režīmu pagarinājumi uz 2024.g.

•valsts atbalstam lauksaimniecībai vai ES atbalstam lauksaimniecībai un lauku attīstībai (PN 94.punkts)

•Likuma 11.7 panta kritēriji lauksaimniecības zemes pārdevējam (PN 108.punkts)

Partnerības regulējums – no 01.07.24.

MUN un autoratlīdzības

Īpašais autoratlīdzību režīms – arī 2024.g.

Vienota MUN/autoratlīdzību likme – 25% (40%)

•MUN maksātājiem atļauts piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādībā esošu personu (attiecībā uz citiem ienākumu veidiem).

Akcīzes nodoklis

Akcīzes likmju pakāpenisks palielinājums

ar 1.martu 2024/2025/2026 alkoholiskajiem dzērieniem – alum, vīnam, raudzētajiem dzērieniem (ar spirta saturu līdz un virs 6%), starpproduktiem (ar spirta saturu līdz 15% un 15-22%), pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem.

ar 1.martu 2024 un 1.janvāri 2025/2026  naftas produktiem brīvostās un SEZ un tabakas izstrādājumiem – cigaretēm, cigāriem un cigarellām, smēķējamai tabakai (smalki sagrieztā tabaka, cita smēķējamā tabaka), tabakas lapām, karsējamai tabakai, e-šķidrumiem un tabakas aizstājējproduktiem.

ar 1.martu 2024 un 1.janvāri 2026 bezalkoholiskiem dzērieniem ar cukura saturu no 8g/100 ml un enerģijas dzērieniem, neatkarīgi no cukura satura.

ar 1.janvāri 2024/2026 dabasgāzei izmantošanai par degvielu (gadījumos, kad netiek piemērota PN 125. punktā noteiktā de minimis atbalsta likme).

Dabas resursu nodoklis

Jauni nodokļa objekti

– ogļūdeņražu ieguve;

– tekstilizstrādājumi;

– vienreiz lietojami plastmasu saturoši izstrādājumi (mitrās salvetes, baloni, tabakas izstrādājumu filtri) un zvejas rīki, kam nepiemēro ražotāja paplašinātās atbildības sistēmu;

– riepas, ar ko ir aprīkoti transportlīdzekļi (kurus pirmo reizi pastāvīgi reģistrē Latvijā);

– plastmasas iepakojums un kompozīta iepakojuma sastāvā esošās plastmasas daudzums, kas pārskata periodā nav pārstrādāts vai reģenerēts;

Likmju pieaugums

– transportlīdzekļiem (likme dubultosies);

– par sadzīves un bīstamo atkritumu apglabāšanu;

– par dabas resursu ieguvi;

– iepakojumam no putu polistirola  un  putuplasta izejmateriāliem

Citi grozījumi paredz:

– papildināt nosacījumus DRN piemērošanai attiecībā uz iepakojumu no plastmasas un kompozīta iepakojumu, noteikt DRN likmi kompozīta kartona iepakojumam kā plastmasas iepakojumam;

– regulējumu ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas izveidei un piemērošanai tekstilizstrādājumiem;

– precizēt DRN piemērošanu par daļiņu PM10 emisiju gaisā, nosakot DRN piemērošanu kopējām putekļu emisijām (PM), kā arī baterijām un akumulatoriem, ievērojot jaunos veidus un formulējumus;

– precizēt atbrīvojuma no DRN samaksas spēkā stāšanos laiku pēc līguma noslēgšanas ar depozīta sistēmas operatoru par dalību depozīta sistēmā;

– precizēt prasības ārvalstu personai dalībai ražotāja paplašinātās atbildības sistēmā;

– precizēt DRN piemērošana attiecībā uz uzkrājumu DRN segšanai un tā aprēķinu par atkritumu apglabāšanu pēc ievietošanas bioreaktorā;

– papildināt likuma pārejas noteikumus, nosakot spēkā stāšanos termiņus.

Azartspēļu nodoklis

Likmju pieaugums

•azartspēļu automātiem – 5172 Þ 6204 EUR par katra azartspēļu automāta katru spēles vietu gadā

•ruletei, kāršu un kauliņu spēlei – 28 080 Þ 33 696 EUR gadā par katru galdu.

•interaktīvajām azartspēlēm – 10% Þ 12% no spēles organizēšanas ieņēmumiem.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.