Biedru tiesības un pienākumi

Biedriem ir šādas tiesības:

  • piedalīties NMTA pārvaldē;
  • saņemt informāciju par NMTA darbību, tai skaitā iepazīties ar visu NMTA institūciju sanāksmju protokoliem, lēmumiem, atzinumiem un rīkojumiem;
  • piedalīties visos NMTA organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par NMTA darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
  • piedalīties NMTA valdes un revīzijas institūcijas vēlēšanās, kā arī tikt ievēlētam tajās saskaņā ar NMTA statūtu noteikumiem;
  • iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus NMTA pārvaldes institūcijām, kurām šie jautājumi ir jāizskata.

Biedru pienākumi:

  • ievērot NMTA statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
  • regulāri maksāt biedra naudu noteiktajā apmērā un kārtībā;
  • ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt NMTA mērķa un uzdevumu realizēšanu,
  • apmeklēt biedru sapulces;
  • saglabāt konfidencialitāti jautājumos, kur var tikt nodarīts kaitējums NMTA interesēm. 

Saistības biedram var noteikt ar NMTA biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra rakstiska piekrišana.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.