Asociācijas mērķi

  • Sekmēt nodokļu maksātāju tiesību un likumisko interešu ievērošanu.
  • Veicināt nodokļus regulējošo normatīvo aktu godprātīgu piemērošanu.
  • Veicināt sabiedrības izglītošanu par finanšu un nodokļu jautājumiem.
  • Nodrošināt konstruktīvu sadarbību starp sabiedrību un valsts institūcijām.
  • Veicināt nodokļu maksātāju saistību izpildes un normatīvās vides uzlabošanu.
  • Izstrādāt ieteikumus normatīvo aktu projektiem un līdzdarboties to izskatīšanā.
  • Iesaistīt sabiedrību nodokļu un finanšu tēmas aktualizēšanā un savu interešu aktīvā pārstāvībā.
  • Sekmēt sabiedrības izpratni par finanšu un nodokļu jautājumiem.
  • Īstenot sadarbību ar starptautiskajām un citu valstu nodokļu maksātāju intereses pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.