Iestāties

Biedrībā “Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociācija” (NMTA) var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot rakstisku pieteikumu (skatīt „Pieteikuma forma”)

Lēmumu par biedra uzņemšanu pieņem NMTA valde, kas pieteikumu izskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.

Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteikumu par iestāšanos NMTA, tiek uzaicināts pats pieteicējs viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde lēmumu par biedra uzņemšanu pieņem rakstveidā un paziņo nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu un pieteicējs nav uzņemts par NMTA biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.

Pieteikuma forma

Šeit Jūs varat lejupielādēt pieteikuma formu, kas apstiprināta biedrības „Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociācija” valdes sēdē Rīgā, 2008.gada 28.maijā.

Pieteikuma forma

Aizpildīto formu Jūs varat iesniegt personīgi NMTA juridiskajā adresē, nosūtīt pa pastu vai pa e-pastu, ja pieteikums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (skat. sadaļu „Kontakti”).

Iestāšanās maksa un biedru nauda

Saskaņā ar NMTA statūtiem Asociācijas biedri maksā vienreizēju iestāšanās maksu, iestājoties Asociācijā, un biedru naudu vienu reizi ceturksnī. Šo maksājumu apmēru un nomaksas termiņus nosaka Asociācijas valde un apstiprina Asociācijas biedru sapulce.

Asociācijas valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par pilnīgu vai daļēju atbrīvošanu no biedra naudas vai iestāšanās naudas samaksas par Asociācijas biedra (biedra kandidāta) īpašiem nopelniem un ieguldījumu Asociācijas darbībā vai mērķu sasniegšanā.

Atbilstoši Asociācijas valdes 2008.gada 28.maija lēmumam (apstiprināts Asociācijas biedru sapulcē 2008.gada 17.jūnijā, prot. Nr.1) noteikta biedra naudu 15 EUR ceturksnī (maksājama par kārtējo ceturksni līdz ceturkšņa pirmā mēneša 15.datumam), savukārt iestāšanās maksu nolemts nenoteikt.

Izstāšanās vai izslēgšanas kārtība

Biedrs var jebkurā laikā izstāties no biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

Biedru var izslēgt no NMTA ar valdes lēmumu, ja: 

  • biedrs vairāk kā 6 (sešus) mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
  • biedrs nepilda NMTA biedru sapulces vai valdes lēmumus;
  • biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
  • biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar NMTA statūtos noteikto, vai veic darbības, kas nav savienojamas ar NMTA mērķiem vai pārkāpj vispāratzītas ētikas normas.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.